Eurasian wryneck on Ash / Torcecuello eurasiático sobre Fresno

Eurasian wryneck on Ash / Torcecuello eurasiático sobre Fresno