European goldfinch on Ash and Cherry tree / Jilguero sobre Fresno y Cerezo

European goldfinch on Ash and Cherry tree / Jilguero sobre Fresno y Cerezo